30.9.12

ζύθος

Προώθηση νέου τύπου καλλιέργειας και στο χωριό μας: "συμβολαιακή γεωργία". Ζητούνται χώροι για να καλλιεργηθούν με κριθάρι που θα γίνει μπίρα. [διαβάστε σχετικό δημοσίευμα]

29.9.12

λίστα αναμονής

...για τον αγροτικό γιατρό

28.9.12

ελήφθη κι επίσημη απόφαση για τη Βιβλιοθήκη

11.52 πριν τα μεσάνυχτα
Ξεκινά η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση αίθουσας για την δημιουργία Κοινοτικής Βιβλιοθήκης στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλλιθήρου.

Εισήγηση από το δημοτικό σύμβουλο Θανάση Μακροστέργιο με πρόταση την ίδρυση Βιβλιοθήκης και την ένταξή της στο δίκτυο Βιβλιοθηκών του Δήμου και την παραχώρηση αίθουσας και στήριξης.

Δήμαρχος: Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Προτείνουμε να γίνει μια 5μελής ομάδα διαχείρισης. 

Αντιδήμαρχος: Δώσαμε μια αίθουσα που βλέπει προς την πλατεία. Είναι θέμα κλειδαριών.

Δήμαρχος: Ομόφωνη η απόφαση. Φτιάχνουμε εκεί τη Βιβλιοθήκη.

11:57 Λήξις

5.9.12

υπόθεση "λατομείο": η αρχή

1988, φόντο σε παλιά φωτογραφία
τα χρόνια περάσαν, η τρύπα μεγάλωσε
 

4.9.12

δρυός πεσούσης

Το δάσος βελανιδιάς που υπάρχει στη νότια ημιορεινή περιοχή του χωριού μας είναι ένας θησαυρός εν αχρηστία. 

Πέρυσι άρχισε επικίνδυνα να υλοτομείται παρανόμως, λόγω οικονομικής κρίσης.
Ο Δήμος δεν το ξέχασε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
02/07/2012
Α.Π. 681
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α.Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως τροποποίηθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010(Α.141)
β.Του Νόμου "Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου." .
γ.Του π.δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
2.Την ανάγκη Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου..
3.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ 2.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρδίτσας.
Κ.Α.Ε. 30-7413.0024 οικ. έτος 2012 για την Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου.

2.9.12

δημόσια/ιδιωτική σφαίρα

Μετά από πολλά χρόνια έγινε στην πλατεία του χωριού μετα-γαμήλιο γλέντι.
Λέτε να γίνει μόδα;