.

.

4.9.12

δρυός πεσούσης

Το δάσος βελανιδιάς που υπάρχει στη νότια ημιορεινή περιοχή του χωριού μας είναι ένας θησαυρός εν αχρηστία. 

Πέρυσι άρχισε επικίνδυνα να υλοτομείται παρανόμως, λόγω οικονομικής κρίσης.
Ο Δήμος δεν το ξέχασε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
02/07/2012
Α.Π. 681
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α.Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως τροποποίηθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010(Α.141)
β.Του Νόμου "Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου." .
γ.Του π.δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
2.Την ανάγκη Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου..
3.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ 2.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρδίτσας.
Κ.Α.Ε. 30-7413.0024 οικ. έτος 2012 για την Μελέτη Πίνακα υλοτομίας δάσους Καλλιθήρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: